Ώρες Συνάντησης
Ώρες Συνάντησης

Ώρες Συνάντησης

Κατηχητικά

Δημοτικού Σάββατο 4.00 μ.μ

Αγοριών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Αγοριών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Ο κύκλος γίνεται κάθε Παρασκευή στις 20.00 στο Ναό