Ώρες κατηχητικών συνάξεων
Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Κατηχητικά

Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού Κυριακή μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας

Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σάββατο 4.00 μ.μ

Αγοριών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Αγοριών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Γυναικών Παρασκευή 6.00 μ.μ

Ανδρών Παρασκευή 8.00 μ.μ

Για το κείμενο μελέτης πατήστε εδώ