Μπορείς να τον σηκώσεις
Μπορείς να τον σηκώσεις

Μπορείς να τον σηκώσεις

Μπορείς να τον σηκώσεις


Μπορεῖς νά τόν σηκώσεις

Πρίν σοῦ στείλει ὁ Θεός τόν Σταυρό πού σηκώνεις, τόν κοίταξε μέ τά πάνσοφα μάτια Του, τόν ἐξέτασε μέ τή θεία λογική Του, τόν διάλεξε μέ τήν ἀτελείωτη δικαιοσύνη Του, τόν θέρμανε στήν γεμάτη ἀγάπη καρδιά Του, τόν ζύγισε καλά μέ τά στοργικά Του χέρια μή τυχόν καί πέση βαρύτερος, ἀπ’ ὅσο μπορεῖς νά σηκώσεις, καί ἀφοῦ ὑπολόγισε τό θάρρος σου,τόν εὐλόγησε καί τόν ἀπέθεσε στούς ὥμους σου. Μπορεῖς νά τόν σηκώσεις. Κράτησέ τον καί ἀνέβαινε ἀπό τόν Γολγοθᾶ πρός τήν Ἀνάσταση


Σταυρός

Tό ἀήττητον τρόπαιον τῆς εὐσεβείας, θύρα τοῦ Παραδείσου, στηριγμός τῶν πιστῶν, περιτείχισμα τῆς ἐκκλησίας. Ὁ Σταυρός πού κάνουμε εἶναι ἄφωνη προσευχή, εἶναι ἡ σιωπηλή ἐπίκληση τῆς Θείας δυνάμεως σέ κάθε δύσκολη στιγμή καί μπρός σέ κάθε κίνδυνο.