Ευχές Τραπέζης
Ευχές Τραπέζης

Ευχές Τραπέζης

Ευχές Τραπέζης


Πρό τοῦ γεύματος.


Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου· ελθέτω η βασιλεία Σου· γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών· ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον (3)

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Μετά τό γεῦμα. Εὐχαριστία.


Ευχαριστούμεν Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων Σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών Σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ημών, και σώσον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον (3)

Διά πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Πρό τοῦ δείπνου.


Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον (3)

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Μετά τό δεῖπνο. Εὐχαριστία.


Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φώς του προσώπου Σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκισας ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον (3)

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.